Συμμετέχοντες φορείς

Συμμετέχοντες φορείς

Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις 30 Μαρτίου 2012, το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών συνενώθηκε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων και δημιούργησαν το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ). Μέσω των μητρικών ινστιτούτων, οι ερευνητές του ΙΔΕΠ σημειώνουν μακρά πορεία επιτυχούς συμμετοχής σε έργα που χρηματοδοτούνται είτε από την ΕΕ είτε από Εθνικούς πόρους. Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην παραγωγή και χρήση στερεών και υγρών (βιο)καυσίμων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ΙΔΕΠ απασχολεί επιστημονικό προσωπικό περίπου 200 ατόμων, ενώ οι εισροές του ανέρχονται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ / έτος Η κύρια αποστολή του ΙΔΕΠ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας σε επιλεγμένες περιοχές της Χημικής Μηχανικής, που περιλαμβάνουν την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τα Υλικά και τις Διεργασίες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού βιομηχανικού και παραγωγικού τομέα. Επιπροσθέτως το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ διαθέτει το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ορυκτών Καυσίμων (ΕΤΟΚ) το οποίο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. Το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί με ISO 9002 για τις περισσότερες από τις αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχει. Ο εξοπλισμός του ΕΤΟΚ περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα για τον πλήρη χαρακτηρισμό καυσίμων και η παροχή αναλυτικών υπηρεσιών του εργαστηρίου γίνεται σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες μεθόδους. Την ποιότητά τους εγγυώνται η πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού του ΙΔΕΠ σε δοκιμές και φυσικοχημικούς ελέγχους σε δείγματα στερεών καυσίμων

Περισσότερα … 

Η μητρική εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950 και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και πάροχο ηλεκτρισμού της Ελλάδας (η ΔΕΗ γενικά είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας). Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 12.500 ΜW και παράγει περί τις 35.000 GWh ετησίως (στοιχεία 2017). Διαθέτει 9 λιγνιτορυχεία, 15 κύριους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (και πολλούς μικρότερους στα νησιά) που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη, φυσικό αέριο και ντίζελ, 16 υδροηλεκτρικούς σταθμούς και πλήθος φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Απασχολεί 11,000 εργαζόμενους (μητρική εταιρία) και διαθέτει 7,5 εκατομμύρια συνδέσεις (που αντιστοιχούν σε 10 εκατομμύρια πελάτες). Ο ετήσιος τζίρος είναι περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος ΔΕΗ αποτελείται από την μητρική εταιρία και τις θυγατρικές ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κλπ. Επίσης ο όμιλος ΔΕΗ περιλαμβάνει και διάφορες θυγατρικές εταιρίες σε διάφορες Βαλκανικές χώρες και αλλού. Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και στεγάζει το κέντρο ερευνών και τα κεντρικά εργαστήρια του ομίλου ΔΕΗ. Οι υπηρεσίες που προσφέρει του ΚΔΕΠ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ΚΔΕΠ είναι σε θέση να πραγματοποιεί με ασφάλεια και αξιοπιστία το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του. Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για την διατήρηση της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ το ΚΔΕΠ υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιεί το ΚΔΕΠ ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους. Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις Το ΚΔΕΠ διαθέτει 14 σύγχρονα εργαστήρια που εκτελούν πάνω από 500 δοκιμές σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Το ΚΔΕΠ απασχολεί υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό μαζί με τους ανάλογους τεχνίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 12 μέλη του προσωπικού διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες και στις επιστήμες μηχανικής με εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα. Τα 14 εργαστήρια χωρίζονται σε 4 ομάδες: A. Ηλεκτρολογική Ομάδα. Περιλαμβάνει 4 εργαστήρια: Το εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος, το εργαστήριο Υψηλή Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών, το εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων και το εργαστήριο Μετρολογίας. B. Ομάδα Μηχανικών και Μεταλλουργικών Δοκιμών. Περιλαμβάνει 3 εργαστήρια: Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας, το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (εργαστήριο μη καταστροφικών ελέγχων) και το εργαστήριο Αντοχής Υλικών (καταστροφικοί έλεγχοι). Γ. Ομάδα Χημείας. Περιλαμβάνει 3 εργαστήρια: Το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, το εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών και το εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Δ. Ομάδα Δομικών Εργαστηρίων που περιλαμβάνει 2 εργαστήρια: Το εργαστήριο Σκυροδέματος και το εργαστήριο Εδαφομηχανικής. Υπάρχουν και 2 ανεξάρτητα εργαστήρια: το εργαστήριο ανύψωσης θερμοκρασίας και το εργαστήριο φωτομετρίας. Τέλος υπάρχει και ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχων και επιθεωρήσεων.                                    

      Περισσότερα…

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό- πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται στους εργαστηριακούς ελέγχους και την πιστοποίηση της ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων και υλικών καθώς και στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και παραγωγή πιλοτικής κλίμακας προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η νέα ΕΒΕΤΑΜ προήλθε το 2012 από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με πολυετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΕΚΕΠΥ Α.Ε. – ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτήθηαν επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). Η ΕΒΕΤΑΜ δραστηριοποιείται σε ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων και εκπροσωπεί την χώρα μας: i) στο Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNet, ii) στο Oeko-Tex Association, iii) στο IECEE CB Scheme for ENEC & CCA, iv) στο HAR Group. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή με εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC17025 και μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και ιδιωτικές εταιρείες ενώ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα καθώς η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της στοχεύοντας στην τεχνολογική υποστήριξη και αναβάθμιση των βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε αυτές. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή βιομηχανικά έργα για την ανάπτυξη νέων υλικών και διαδικασιών και συνεργάζεται στενά με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ενασχόλησης της ΕΒΕΤΑΜ με την Καινοτομία και την Έρευνα έχει αποκτηθεί σημαντική εμπειρία σε συστήματα επικαλύψεων συνδυάζοντας υλικά και τεχνικές θερμικού ψεκασμού (Ατμοσφαιρικός Θερμικός Ψεκασμός, Ψεκασμός Φλόγας Υπερηψηλής Ταχύτητας, Θερμικός Ψεκασμός σε χαμηλή πίεση, Υγρός Θερμικός Ψεκασμός). Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας της νέας ΕΒΕΤΑΜ καταλαμβάνει η παραγωγή προηγμένων υλικών και συστημάτων επικαλύψεων για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η παραγωγή δραστηριότητα της εταιρείας, εμφανίζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια και τα ενδιαφέροντά της σήμερα εστιάζονται σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει, με στόχο την διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων υλικών και διεύρυνση του πελατολογίου στο εξωτερικό. Επενδύοντας σε παραγωγικό εξοπλισμό η εταιρεία διαθέτει μονάδες για την παραγωγή προηγμένων υλικών πιλοτικής/μεσαίας κλίμακα, μια εξαγωγική δραστηριότητα με πελάτες σε Ευρώπη και Αμερική με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία.

Περισσότερα … 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις, και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για ερευνητική και διδακτική καινοτομία. To διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος δραστηριοποιείται ερευνητικά σε ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων με έμφαση στους πολυτεχνικούς, αγροδιατροφικούς, βιο-ιατρικούς, κοινωνικο-ανθρωπιστικούς τομείς. Στόχοι της ερευνητικής μας πολιτικής είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής μας ανταγωνιστικότητας, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, η στήριξη των αναπτυξιακών δυναμικών της χώρας και η προαγωγή κοινωνικά ωφέλιμης γνώσης. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την δημιουργία μοχλών ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η προσέλκυση ταλέντου και νέων ερευνητών και ερευνητριών και η ανάδυση σταθερών θυλάκων καινοτομίας και δημιουργικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει 170 ερευνητικά εργαστήρια και 28 κλινικές, τα οποία έχουν στόχο την αξιοποίηση της άριστης ποιότητας έρευνας και τεχνογνωσίας που παράγει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τεχνικές συμβουλές των εργαστηρίων του ΠΘ συμβάλλουν στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, στην πολιτισμική εξέλιξη αλλά και στην κοινωνική συνοχή μέσω καίριων παρεμβάσεων σε μείζονα προβλήματα της σύγχρονης συγκυρίας.

Περισσότερα…

Skip to content